Disclaimer

Producten en informatie
Gum Friends heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Gum Friends is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van materiaal afkomstig van deze website. Tevens behoudt Gum Friends te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

Gum Friends stelt zich niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in producten en/of de bijbehorende informatie en kan zonder aankondiging, deze ten alle tijden wijzigen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle tekst- en beeldmateriaal op de website van Gum Friends is eigendom van of met toestemming van derden geplaatst. Het is niet toegestaan om dit materiaal zonder toestemming te vermenigvuldigen of te gebruiken. 

Prijzen
Prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen ook zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 
Herroeping
Herroeping van door Gum Friends geleverde producten is uitgesloten, daar waar het producten betreft die door hun aard niet kunnen worden  teruggezonden, overeenkomstig specificaties van de consument zijn samengesteld dan wel die snel kunnen bederven of verouderen, zoals door Gum Friends  geleverde kauwgom en/of snoepgoed Dergelijke producten worden dus niet teruggenomen;

Met betrekking tot door Gum Friends geleverde producten ten aanzien waarvan de consument wel een herroepingrecht heeft geldt dat indien de  consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, ten hoogste de kosten van (terug)zending voor zijn rekening komen. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Gum Friends dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Aansprakelijkheid
Gum Friends is ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar consument uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover de schade door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de  door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van het schadeveroorzakende product.

Gum Friends is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en  winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de  producten. 
Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Gum Friends ten opzichte van de consument, uit  welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag  van het betreffende product. 

Gum Friends is nimmer aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie. 
 
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en/of Europa. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.