Algemene voorwaarden

Gum Friends handelt volgens de onderstaande algemene voorwaarden. 


INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1  -  Algemeen
Artikel 2 -  Aanbiedingen en bestellingen
Artikel 3 -  Prijzen
Artikel 4 -  Betaling
Artikel 5 -  Verzending en verpakking
Artikel 6 -  Overmacht 
Artikel 7 -  Klachten
Artikel 8 -  Aansprakelijkheid
Artikel 9 -  Herroeping
Artikel 10 -  Toepasselijk recht en geschillen
 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gedaan door GumFriends.com aan de consument en alle overeenkomsten (op afstand) die tussen GumFriends.com en de consument zijn gesloten.

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.

1.3 Waar in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt gesproken over "producten" omvat dit, voor zover van toepassing, zowel alle doorGumFriends.com te leveren zaken als door GumFriends.com te leveren diensten.

2. Aanbiedingen en bestellingen
 
2.1 Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. GumFriends.com streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen. Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten binden GumFriends.com niet.
 
2.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Dit betreft in het bijzonder:
o        De prijs;
o        De eventuele kosten van aflevering;
o        De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o        De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
o        De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
o        Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o        De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 
2.4 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GumFriends.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst 
van de aanvaarding van het aanbod. 
 
2.5 Mondelinge toezeggingen binden GumFriends.com slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door GumFriends.com zijn bevestigd.

2.6 In het geval van een bestelling van € 50.- meer of in ieder ander geval waarin GumFriends.com het nodig acht, kan GumFriends.com telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. GumFriends.com behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.7 GumFriends.com is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de producten, de verpakking, beschrijvingen en gebruiksaanwijzingen in geval van 
leveringsproblemen ten aanzien van grondstoffen, gewijzigde overheidsvoorschriften met betrekking tot grondstoffen of producten, of om de producten 
te verbeteren. Indien GumFriends.com een wijziging aanbrengt in de producten zal zij de consument hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

3. Prijzen

3.1 Prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4. Betaling

4.1 De betaling dient plaats te vinden op één van de wijzen zoals weergegeven op de website, maar nooit later dan 14 dagen na levering van het product/de producten;

4.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4.3 Schiet de consument in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle door GumFriends.com gemaakte en te maken buitengerechtelijke incassokosten conform de Regeling Buitengerechtelijke Incassokosten, voor rekening van de consument.

5. Verzending en verpakking

5.1 Alle producten zijn doorgaans direct leverbaar. GumFriends.com probeert niet voorradige producten op onbestelbaar te zetten. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

5.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van gebruikelijke en gangbare verpakking van de te leveren producten in de prijs inbegrepen. De verpakking wordt door GumFriends.com niet teruggenomen.

5.3 Indien GumFriends.com de verzending verzorgt zal zij een gangbare wijze van transport kiezen, dan wel voor eigen passend transport kiezen, gelet op de aard van de producten. Indien de consument de voorkeur geeft aan een afwijkende wijze van transport is GumFriends.com niet aansprakelijk voor uit deze wijze van transport voortvloeiende vertraging of schade.

6. Overmacht

6.1 Indien de nakoming van de verplichtingen van GumFriends.com wordt verhinderd door een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend (overmacht), is GumFriends.com niet aansprakelijk en worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.2 Indien GumFriends.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als het ware een afzonderlijke overeenkomst.
6.3 Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van ziekte, personeelsgebrek, stakingen, weersomstandigheden, storing in de energie- voorziening, gebrek aan grondstoffen of grondstoffen die niet (langer) geschikt of beschikbaar zijn, gebreken aan of beschadiging van apparatuur of machines, stagnatie bij toeleveranciers of vervoersproblemen. Deze omstandigheden zullen zowel voor GumFriends.com als voor haar toeleveranciers overmacht opleveren.

6.4 GumFriends.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat GumFriends.com haar verbintenis had moeten nakomen.

7. Klachten

7.1 Bij de levering dient de consument de producten te controleren op zichtbare gebreken. Met name dient de consument te controleren of de juiste producten zijn geleverd en of de afgeleverde producten overeenstemmen met het overeengekomene.

7.2 Zichtbare tekortkomingen, dienen direct na levering doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk bij GumFriends.com te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken, waaronder doch niet beperkt tot tekortkomingen in smaak dient de consument bij GumFriends.com te melden binnen twee werkdagen na ontdekking, dan wel binnen twee werkdagen nadat de consument de gebreken redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade, vervanging of ontbinding, uit welke hoofde dan ook, vervalt 1 jaar na de levering.

7.3 GumFriends.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Minimale afwijkingen met betrekking tot het gewicht, kleur en de vorm van de geleverde producten zijn inherent aan de aard van de producten die GumFriends.com levert. Afwijkingen, binnen de voor de desbetreffende producten geldende specificaties, leiden dan ook niet tot een (toerekenbare) tekortkoming van GumFriends.com en geven geen recht op vervanging en/of creditering van de prijs.

7.4 Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld, onder vermelding van alle relevante gegevens.

7.5 De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien het gebrek of de schade een gevolg is van een onjuiste behandeling van de producten door de consument. Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan gebruik of opslag van de producten op een wijze die niet in overeenstemming is met de voor de desbetreffende (bederfelijke) producten gebruikelijke voorschriften.

7.6 Indien de klacht gegrond blijkt zal GumFriends.com de desbetreffende producten vervangen dan wel indien mogelijk, herstellen. 

7.7 Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan.

7.8 De consument is, tenzij door Gum Friends aangegeven, verplicht het product waarop de klacht betrekking heeft te retourneren aan GumFriends.com. 

8. Aansprakelijkheid

8.1 GumFriends.com is ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar consument uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover de schade door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van het schadeveroorzakende product.

8.2 GumFriends.com is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. 
Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van GumFriends.com ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product. 

8.3 GumFriends.com is nimmer aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie. 

9. Herroeping

9.1 Herroeping van door GumFriends.com geleverde producten is uitgesloten, daar waar het producten betreft die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, overeenkomstig specificaties van de consument zijn samengesteld, dan wel die snel kunnen bederven of verouderen, zoals door GumFriends.com geleverde kauwgom/snoepgoed. Dergelijke producten worden dus niet teruggenomen;

9.2 Met betrekking tot door Gum Friends geleverde producten ten aanzien waarvan de consument wel een herroepingrecht heeft, geldt dat indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, ten hoogste de kosten van (terug)zending voor zijn rekening komen. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal GumFriends.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle door GumFriends.com gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

10.2 Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de overeenkomst zijn zij verplicht te trachten tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

10.3 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht.


© 2014 - Gum Friends